chrantesizdravi.cz chrantesizdravi.cz

fontanazdravi@email.cz

Diagnostika a harmonizace

Zjistíme a proměříme stav celého vašeho těla jako komplexu. Symptomy a problémy dáváme do souvislostí, protože tělo pracuje jako dokonalý celek, kde všechno souvisí se vším. Na zdraví pohlížíme jako na vyrovnanou biochemickou rovnováhu s doplněnou energetikou a to bude také naším společným cílem.

Dozvíte se podrobně co vás tíží a navrhneme vám možnosti řešení.

Překlad článku V. Nesterova, ředitele Institute of Practical Psychophysics

Ruský Institut of Practical Psychophysics vyvinul analogicky volný vyšetřovací přístroj OBERON / METATRON, který je schopen zjistit stavy biologického objektu a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů, dokonce i separátních enzymů a hormonů. Jedna se o nelineární analytický systém (NLS), který je diagnostickou technologií světové úrovně. Je pokládána za nejvýkonnější metodu moderní přírodní vědy. Diagnostický přístroj, postavený na spektrální analýze vířivých magnetických polí biologického organismu, je jedinečný a v současné době neexistuje ve světě nic srovnatelného. Nespočet experimentů, které institut provedl, potvrzují úzký vztah mezi vířivými magnetickými poli a biologickými systémy, které jsou využívány jako prostředky extra nebo intracelulární interakce (tj. na buněčné úrovni).

Vířivá magnetická pole mají velkou roli při přenosu informací a jejich interakci s biologickým polem. Napřed zjistíme biologický systém a izolujeme nutné informace od šumu pozadí. Jakým způsobem pak funguje extra a intracelulární komunikace buněk? Výzkum v této oblasti energetických polí rostlin a zvířat, které byly v institutu provedeny, vedly k závěru, že kolem biologických systémů je vytvořeno nízkofrekvenční vířivé magnetické pole. Při pokusu podchytit svět energetických polí živých tvorů jsme pochopili fenomén biologických polí, který znali lidé od pradávna. Právě odtud čerpala poznatky ájurvéda i tradiční čínská medicína. Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která stavěla na energetických představách akupunkturních bodů jako prostředků řízení biologických systémů.

Když se obrátíme na čínský meridiánový systém, uslyšíme o mysteriózním Chi - proudu, který nám připomíná oblast energie a koherentního fotonového proudu. Pokusy na králících prokázaly, že zvířata, stejně jako lidé, mají extrémně jemné přirozeně formované struktury (o průměru cca 0,5-1,5 mikronů). Americkému vědci B. Kimovi se podařil objev, v jehož závěru se podařilo dosáhnout koncový bod akupunkturního meridiánu buněčného jádra. Existuje mnoho prostředků, jak ovlivnit léčbu meridiánového systému, ale jejich účinky nebyly dostačující. Principy teorie kvantové tropielogiky dávají podklad k tvrzení, že biologické systémy s existujícími patologiemi vyvolávají nestabilní (metastabilní) stavy, které pravděpodobně způsobují zničení systému.

METATRON / OBERON, implementace vědeckého systému, funguje na principu zesílení iniciovaných signálů s desintegrací metastabilních systémů. Fyzikálně vyjádřeno je metatron systémem elektronických oscilátorů, které kmitají úměrně vlnové délce elektromagnetického záření, jehož energie je ekvivalentní s energií odbourávající dominantní vazby, které udržují v pořádku organizační struktury orgánů. Magnetické momenty molekulárních proudů ztrácejí, po ovlivnění extrémními fyzickými poli, svou schopnost orientace, což vede k chybnému vybavení vířivých struktur delokalizovaných elektronů doplňkového centra neutronů. To na druhé straně vyvolává nestabilní (metastabilní) stavy, jejichž desintegrace působí jako zesílení iniciovaných signálů.

Přístroj vyrobený Institutem of Practical Psychophysics umožňuje vytvoření dříve nastavené bio elektrické aktivity mozkových neutronů a na podkladě této aktivity je pak možné selektivně zesílit signály, které jsou oproti statickým fluktuacím velmi těžko zjistitelné, tyto izolovat a dekódovat v nich obsažené informace. Určitým způsobem se přístroj METATRON / OBERON orientuje v tomto záření přesně tam, kde tyto informace vznikají, aby je dekódoval, přenesl do počítače na obrazovku, kde je znázorněn virtuální model orgánu v určitých barvách.

Virtuální diagnostický modus

Na základě pravidel quantové chromokinetiky jsou barevné tóny, počínaje slabě žlutou (nejnižší entropie hodnoty), přes orgány červené, fialové až skoro černé (vysoké entropie hodnoty), když si entropie hodnoty některého systému vyjádříme jako spektrální barvy. Počítačem provedené precizní teoretické propočty umožňují vybrat určitý počet stacionárních stavů, které odpovídají určitému potenciálu a selektivně je znázorňují pomocí spektra elektromagnetických záření. Počítačové modely tak mohou dodat lékařům třídimenzionální, podle požadavku zkrácenou projekci vnitřního orgánu. Barevná označení na obrazovce umožňují lékaři určit na orgánovém modelu místo patologického procesu. Porovnáním barevných oblastí značek a jejich zařazení na počítačovém modelu orgánu, stejně jako dynamiku doby jejich vzniku, můžeme pomocí NLS analytického systému určit, jak dalece procesy desintegrace biologických struktur pokročily a vyvodit zdravotní prognózy. Aby bylo možno definovat patologickou oblast, vyšetří pak lékař jednotlivé orgánové modely v kontinuálním malém, na obrazovce počítačem vytvořeném měřítku, vedoucí k nalezení a přesné lokalizaci patologického zdroje.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní kontroly homeostáze. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořil přístroj METATRON / OBERON - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

NLS analytický systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla - při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.

Meta terapie

Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analytického systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Vycházejíce z fyzikálních zákonů pak můžeme odstranit problém disharmonizace elektromagnetických oscilací. Nejjednodušší cestou je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma disharmonických a invertních elektromagnetických oscilací rovná nule.

Veden touto myšlenkou podchytil a vyvinul dr. F. Morell v sedmdesátých letech, spolu s elektroinženýrem E. Rachetem, metodu - přístroj MORA. Metoda informační terapie (META terapie) je dalším vývojovým stupněm metody MORA při řešení problémů se znovunastolením normálních tělesných funkcí u akutních i chronických nemocí. META - terapie je způsob k ovlivnění těla pomocí kombinace různě modulovaných elektronických oscilací z přístroje METATRON / OBERON.

Vědci institutu se začali zabývat experimenty prof. S. Smitha z univerzity Manchester, které potvrdily, že voda si může pamatovat koherentní frekvence, kterým byla vystavena při záření variabilního magnetického pole a strukturu této informace a frekvence si nějaký čas uchová. To umožňuje zajistit efektní korekturu narušené rovnováhy v těle pomocí matrix zaznamenaných informačních preparátů

Informační preparáty (metazodes) jsou specifické kombinace počítačem vyhledaných frekvencí, které jsou potřebné k získání dávkovacích forem s dobře řízeným účinkem. Jsou zhotoveny pomocí přístroje, který je získá z patologického zdroje a frekvenční informace (spektrální) přenese na matrix (vodu, alkohol, laktózu), které byly použity během ošetření. Účinek informačních preparátů spočívá ve vyvolávání skrytých tělesných rezerv. Toto je základ pro velké možnosti ovlivnění preparátů, nežádoucích vedlejších účinků a kontraindikací léků.

(zdroj textu: regenerační centrum Harmonie)Thermoscreening - zjištění zánětů v těle

V současné době provádíme výzkum a vyhodnocení užití skenování termokamerou pro identifikaci zánětů a změn v organismu. Je možné se domluvit na soukromém thermoscreeningu a jeho vyhodnocení, pokud o tuto technologii máte zájem, či se s ní chcete seznámit.


termosnímektermosnímek termosnímek

Pomocí termokamery je možné sledovat fyziologické změny v tkáních v podobě zánětlivých stavů nebo zvýšeného krevního zásobení. Tyto fyziologické změny předchází anatomickým změnám v tkáních, které se mohou vyskytnout v podobě cyst nebo nádorů.

Thermoscreening lze zaměřit na prevenci a včasné zjištění rozvoje zánětlivých stavů v různých částech těla.

Ukážeme Vám, kde jsou vaše slabá místa a navrhneme vám možná řešení.


Překlad článku Dr. Davida Jockerse, provozovatele zdravotního centra v Kennesaw:

"Termografie je bezpečnou alternativou k mammografii"

Termografie je velmi vyspělým nástrojem, který dokáže specificky vyhodnocovat zánět v lidském těle. Tento test se ukazuje být mimořádně vhodným i pro vyhodnocování aktivních oblastí, kde se tvoří rakovinné buňky. Ukazuje se být mnohem efektivnějším a podstatně méně invazivním, než mammografie. Výzkum nám již ukázal, že významným mechanismem, který doprovází všechny degenerativní choroby, bývá zánět. Většina testů v medicíně zkoumá ty projevy nemocí, které jsou již rozvinuté. Sledují se tak spíše účinky, než aby se šlo „proti proudu“ za skrytou příčinou. Stále více pokročilých poskytovatelů léčebné péče, ale používá nástroje a technologie, které pátrají po příčinách tělesných abnormalit.

Termograf je skenovací zařízení, které vyhodnocuje teplotu na povrchu těla a výsledky poskytuje formou digitalizovaného obrazu. Tento přístroj vytváří digitální mapu pacientova těla a velmi přesně zobrazuje teplotní odchylky. Takováto místa mohou detekovat některé abnormální projevy, které doprovází třeba růst rakovinných buněk nebo aktivní infekci. S pomocí mammografie se zjišťují anatomické změny v prsu jako jsou zatvrdliny nebo bulky. Termografie je schopná zase analyzovat cévní změny v prsu. Zvýšený přívod krve na určitá místa v těle zvyšuje i teplotu takových oblastí. Bývají to především oblasti se zánětem, s tvorbou rakovinných buněk nebo s infekcí, které vykazují zvýšené zásobení krví.

Teplotní mapa má velký význam pro detekování nepatrných fyziologických změn, které doprovází patologické procesy. Lidské tělo by mělo přirozeně vykazovat termální symetrii. Oblasti s asymetrií mohou indikovat problémy a je potřeba analyzovat jejich skrytou patologii. Rakovinné buňky se dělí velmi rychle a vyžadují zvýšený přívod krve a živin. Metabolické procesy těla neumí rozlišovat mezi rakovinnými a zdravými buňkami. To pak mívá za následek zvýšené množství krevních buněk kolem aktivních rakovinných buněk.

Termografie ale dokáže odhalovat takovéto abnormální zásobení krví - ještě předtím, než se nádor stane dostatečně velkým, aby mohl být zjištěn jako bulka při vyšetření prsu.Termografie umí rozlišovat rakovinnou formaci o velikosti kolem 256 buněk, což představuje zhruba rozměr špendlíkové hlavičky.

Mammograf naproti tomu dokáže detekovat rakovinu až tehdy, když existuje shluk čítající asi 4 miliardy buněk. Odhaduje se, že termografie dokáže detekovat rakovinnou formaci až o 6 let dříve , než se to podaří s pomocí mammografie. Ženská prsa běžně nevyzařují mnoho tepla. Pokud jsou zdravá, na termografickém snímku vykazují purpurové odstíny. Tyto jsou indikací nízkých teplotních hladin. Pokud se ale objeví červené, oranžové nebo žluté skvrny, mohou indikovat přítomnost rakoviny a měly by být podrobněji analyzovány.

Metoda termografie je podrobně studována už více než 30 let. V databázi těchto snímků je více než 250 000 žen, které byly zařazeny mezi účastníky odborných studií. Tyto rozsáhlé a dlouhodobé studie prokázaly průměrnou citlivost a specifičnost na 90%. Výsledky dokládají, že přetrvávající abnormální termogram indikuje 22-násobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Na rozdíl od mammografie nevzniká při termografii žádné škodlivé ionizující záření. Mammografy jsou jedny z nejnebezpečnějších medicínských nástrojů, neboť vyzařují velmi vysoké dávky radiace. Naproti tomu termografy využívají technologii infračerveného záření, které je naprosto bezpečné. Při tomto vyšetření také nedochází ke stlačování prsu, jako u mammografů. Toto stlačování může vyvolávat další bujení rakovinných buněk a jejich šíření prostřednictvím krevního oběhu. Na prvním vyšetření termografie se vyhodnocuje tzv. základní obraz (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za „termální signaturu.“ Další vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly. Poté, co jsou analyzovány tyto 2 výchozí snímky, bývá pacientovi doporučováno absolvovat toto vyšetření každý rok, aby bylo možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů. Termografy jsou tedy velmi spolehlivé a přesné nástroje, které poskytují přesná a objektivní data o rozložení teplot. Tyto informace lze využívat k úspěšné diagnostice, léčbě a ke stanovení prognóz. Vyšetření bývá rychlé (do 15 minut), neinvazivní a naprosto bezbolestné.

(zdroj textu: http://www.naturalnews.com/033586_thermography_mammography.html)UPOZORNĚNÍ a odmítnutí odpovědnosti

Všechny informace, články, návody a odkazy uvedené na těchto stránkách jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Za žádných okolností nenabízíme jakoukoliv formu nebo druh lékařské pomoci nebo služby. Máte-li zdravotní potíže, pak veškerá lékařská rozhodnutí proveďte po konzultaci se svým kvalifikovaným ošetřujícím lékařem nebo zdravotnickým zařízením. Oprávnění k přístupu na tyto stránky je povoleno pouze s vědomím tohoto dodatku.